search
Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale aflate în proprietate publică

Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale aflate în proprietate publică

Termenul de eliberare a certificatului de export este de cel puțin 30 de zile de la data înregistrării cererii.
Perioada de valabilitate a certificatului de export este de 1 an de la data emiterii acestuia, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou termen de maximum 12 luni.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1) Cerere de eliberare a certificatului de export;
2) Invitația de participare din partea partenerului extern;
3) Nota de oportunitate privind operațiunile de investigații, restaurare sau expertizare, după caz;
4) Lista bunurilor culturale propuse pentru a fi scoase temporar, cu estimarea valorii nominale a acestora;
5) Nominalizarea responsabilului expoziției sau a mandatarului care însoțește bunurile;
6) Contractul de împrumut ori contractul de prestări servicii pentru investigații, restaurare sau expertizare, după caz, încheiat în formă originală în limba română și într-o limbă de circulație internațională, după caz, semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către părțile contractante, cu viza subdiviziunii juridice din cadrul instituției sau autorității administrației publice în subordinea căreia își desfășoară activitatea titularul dreptului de administrare, după caz;
7) Contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova. Contractul va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în Republica Moldova sau, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Culturii, într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru lucrările cu valoare excepțională, contractul va conține clauza de garanție statală asupra integrității, inviolabilității și imunității lucrărilor. Contractul va avea viza subdiviziunii juridice din cadrul instituției sau autorității administrației publice în subordinea căreia își desfășoară activitatea titularul dreptului de administrare, după caz;
8) Copii de pe fișele de evidență a bunurilor culturale;
9) Copii de pe fișele de sănătate a bunurilor culturale, semnate de conservator și restaurator, după caz;
10) Fotografii ale bunurilor, cu indicarea detaliilor semnificative;
11) Mandatul responsabilului de expoziție care însoțește bunurile (anexa 6 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile).

Tarif: gratuit.