search
Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile (SECBCM)
Logo Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile ( SECBCM)

Ce este SECBCM

Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile este o structură națională reprezentativă, influentă și responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile încredințate, capabilă de a rezolva sarcini prioritare și a contribui la protejarea, evidența, circulația și valorificarea patrimoniului cultural național mobil, la facilitarea circuitului legal de bunuri culturale, precum și la contracararea circulației ilicite ale acestora.
 

SECBCM oferă servicii de:

 

Istoric

Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile ( SECBCM) a fost creat la 5 iulie 2023, în temeiul Art. II al Legii 285/2022 pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 470 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil”. SECBCM este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 115, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Serviciul activează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționare, aprobat prin Hotărârea de Guvern enunțată.
 

Viziune

SECBCM este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Culturii – structură națională reprezentativă, influentă și responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile evidenței și circulației bunurilor culturale mobile, capabilă de a rezolva sarcini prioritare și a contribui la protejarea, evidența, circulația și valorificarea patrimoniului cultural național mobil, la facilitarea circuitului legal de bunuri culturale mobile, precum și la contracararea circulației ilicite a acestora.
 

Misiune

SECBCM are misiunea de a coordona și organiza activitatea orientată spre implementarea politicilor statului în domeniile încredințate: evidența patrimoniului cultural național mobil și circulația bunurilor culturale mobile.
 

Valori

În activitatea sa, SECBCM se conduce de următoarele valori:
• Instruire și inovație: perfecționarea continuă a cunoștințelor în domeniile încredințate; elaborarea programelor și organizarea sesiunilor de instruire destinate specialiștilor din domeniile tangențiale și studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de profil;
• Comunicare și transparență: SECBCM acordă acces la registrele gestionate, asigură asistență administratorilor locali ai registrelor de specialitate, garantează accesul la rapoartele narative și financiare ale instituției, prezentând informația pe pagina sa electronică;
• Integritate, onestitate și corectitudine: echipa SECBCM demonstrează integritate în acțiunile sale și se conformează standardelor de etică profesională.
 

Contextul de dezvoltare

SECBCM a fost creat în coerența Art. 5 (1) din Convenția UNESCO din 1970 asupra măsurilor pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale. Acesta prevede: „În scopul asigurării protecției bunurilor culturale împotriva operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, statele părți la prezenta convenție se angajează ca, în condițiile specifice fiecărui stat, să instituie pe teritoriul lor, în măsura în care nu există deja, unul sau mai multe servicii de protejare a patrimoniului cultural, dotate cu personal calificat și într-un număr suficient pentru a asigura, în mod eficient, următoarele funcții:
a) să contribuie la elaborarea proiectelor de legi și de regulamente în vederea protejării patrimoniului cultural și, în special, a suprimării operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale importante;
b) să stabilească și să țină la zi, pe baza unui inventar național de protecție, lista bunurilor culturale importante, publice și private, al căror export ar constitui o sărăcire sensibilă a patrimoniului cultural național;
c) să stabilească, pentru persoanele interesate (muzeografi, colecționari, anticari etc.), reguli conforme cu principiile etice formulate în prezenta convenție și să vegheze la respectarea acestor reguli;
d) să desfășoare o activitate educativă, cu scopul de a trezi și de a dezvolta respectul datorat patrimoniului cultural al tuturor statelor și să asigure difuzarea cât mai largă a dispozițiilor prezentei convenții;
e) să vegheze ca o publicitate adecvată să fie făcută oricărui caz de dispariție a unui bun cultural.”

Este important să atenționăm că Art. 6 prevede: „Statele părți la prezenta convenție se angajează să instituie un certificat special, prin care statul exportator să specifice că exportul bunului sau bunurilor culturale în cauză este autorizat de către el, acest certificat urmând a însoți bunul sau bunurile culturale exportate reglementar; să interzică ieșirea de pe teritoriul lor a bunurilor culturale care nu sunt însoțite de certificatul de export menționat; să aducă în mod adecvat această interdicție la cunoștința publicului și, mai ales, a persoanelor care ar putea exporta sau importa bunuri culturale.”