search
― 12 Iunie, 2024
Anunț u privire la condițiile de desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
Anunț u privire la condițiile de desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile
 
În conformitate cu 
Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii anunță concurs pentru funcțiile  publice vacante de:

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI CIRCULAȚIE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENȚĂ ȘI CIRCULAȚIE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE
Șef Direcție                – 1 unitate;
Specialist principal   – 4  unități;
 
Informația necesară:
 
Denumirea autorității publice: Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile
Sediul autorității: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 115

 
Condițiile de participare la concurs:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii cinci ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 
Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Copia buletinului de identitate:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională:
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
·         
Copia certificatului de acreditare în domeniul/domeniile patrimoniului cultural mobil
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere: 
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum zece zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
Alte documente necesare:        
Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice îl puteți descărca accesând următorul link: ​http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc.
Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
Curriculum Vitae     
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Alte documente confirmative la discreția candidatului.

Denumirea funcțiilor publice vacante, scopul și sarcinile de bază:
 
DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI CIRCULAȚIE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE
 
1.      Funcția publică - Șef Direcție
 
Scopul general al funcției:
Organizarea activităților de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile. Gestionarea corespunzătoare a Direcției în vederea realizării obiectivelor Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile.

Sarcinile de bază:
 
1. Conducerea activității Direcției, asigurând planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul și evaluarea activității subdiviziunii
2. Coordonarea și participarea la procesul de elaborare, expertizare, promovare și implementare a documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniul patrimoniului cultural mobil;
3. Gestionarea procesului de monitorizare, evaluare și implementare a 
politicii de stat în domeniul evidenței și circulației bunurilor culturale mobile;
4. Coordonarea proceselor de clasare, digitalizare, administrare, evidență și circulație a patrimoniului cultural mobil
5. Acordarea serviciilor de consultanță persoanelor fizice și juridice în subiecte legate de patrimoniul cultural mobil;
6. Monitorizarea, dezvoltarea și raportarea sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

 
Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii:
Studii superioare în domeniile: istorie, arheologie, studiul artelor, arte plastice, muzeografie, proiectarea și administrarea sistemelor informaționale,administrație publică.

Experiență profesională:
trei ani de experiență în domeniile: istorie, arheologie, studiul artelor, arte plastice, muzeografie, proiectarea și administrarea sistemelor informaționale, administrație publică.

Cunoștințe:
- cunoștințe aprofundate în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil;
- cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
- cunoștințe de utilizare a computerului
- abilități manageriale, planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă
 
Salariul de bază: De la 15000 lei

2.      Funcția publică - Specialist principal
 
Scopul general al funcției:
Asigurareaimplementării misiunii Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile,prestarea de servicii în domeniul de evidență a bunurilor culturale mobile  
în vederea realizării obiectivelor Serviciului
 
Sarcinile de bază:
 
1. Organizarea şi desfășurarea activităţii de elaborare, avizare şi prezentare Ministerului a proiectelor actelor normative privind evidența bunurilor culturale mobile;
2. Implementarea politicii de stat în domeniul evidenței bunurilor culturale mobile
3. Asigurarea proceselor de clasare, digitizare, administrare și evidență a bunurilor culturale mobile;
4. Gestionarea Sistemelor Electronice Informaționale în domeniul patrimoniului cultural mobil;
5. Elaborarea documentelor și notelor informative privind activitatea instituțiilor aferente 
domeniilor patrimoniului cultural mobil;
6. Acordarea asistenței de specialitate în probleme legate de patrimoniul cultural mobil cetățenilor și persoanelor responsabile din administrația publică centrală și locală.

 
Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.
 
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii:Studii superioare în domeniile: istorie, arheologie, studiul artelor, arte plastice, muzeografie, proiectarea și administrarea sistemelor informaționale, administrație publică.
Experiență profesională:1 an de experiență profesională în domeniul: muzeografie, patrimoniu cultural, administrarea sistemelor informaționale.
 
Cunoștințe:
- cunoștințe aprofundate în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil;
- cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
- cunoștințe în digitizare, machetare, editare a imaginilor.
- capacitate de organizare şi administrare a domeniului; abilităţi analitice, de sinteză; capacitatea de a soluţiona probleme complexe; capacitatea deelaborare profesionistă a documentelor; operativitate şi eficienţă; comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă

Salariul de bază: De la 7380  lei

3.      Funcția publică - Specialist principal
 
Scopul general al funcției:
 
Asigurarea implementării misiunii Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, prestarea de servicii în domeniul de circulație a bunurilor culturale mobile  
în vederea realizării obiectivelor Serviciului
 
Sarcinile de bază:
 
1. Organizarea şi desfășurarea activităţii de elaborare, avizare şi prezentare conducerii Serviciului a proiectelor de acte normative privind circulația bunurilor culturale mobile;
2. Implementarea politicii de stat în domeniul circulației bunurilor culturale mobile
3. Asigurarea prestării serviciilor de expertizare a bunurilor culturale mobile;
4. Asigurarea prestării serviciilor de emitere a rapoartelor de expertiză, adeverințelor, notificărilor și certificatelor de export/import pentru bunurile culturale mobile
5. Elaborarea documentelor și notelor informative în cazul exportului sau importului ilegal de bunuri culturale mobile
6. Acordarea asistenței de specialitate în probleme legate de expertizarea și certificarea bunurilor culturale mobile cetățenilor și persoanelor responsabile din administrația publică centrală și locală.

 
Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii:Studii superioare în domeniile: istorie, arheologie, studiul artelor, arte plastice, muzeografie, proiectarea și administrarea sistemelor informaționale, administrație publică.

 
Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniul: muzeografie, patrimoniu cultural, administrarea sistemelor informaționale
 
Deține calitatea de expert acreditat pe domeniul/domeniile bunurilor culturale mobile
 
Cunoștințe:
- cunoștințe aprofundate în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil;
- cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
- cunoștințe de utilizare a computerului.
- capacitate de organizare şi administrare a domeniului; abilităţi analitice, de sinteză; capacitatea de a soluţiona probleme complexe; capacitatea deelaborare profesionistă a documentelor; operativitate şi eficienţă; comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
 
Salariul de bază: De la 7380 lei

 
Bibliografia:
 1. Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 2. Legea nr. 100/
  2017 cu privire la actele normative;
 3. Legea nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. Legea 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 5. Cod Vamal 95/2021;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 470/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 8. Strategia de dezvoltare а Serviciului de еvidеnță și circulație а bunurilor сulturale mobile
  https://secbcm.gov.md/files/Strategia_de_dezvoltare_SECBCM.pdf
 
 
Termenul limită de depunere a documentelor:  
01 iulie 2024, până la ora 16.00.
 
 
Modalitatea de depunere a documentelor:
 • E-mail;
 • Personal;
 • Cariere.gov.md..
 
Locul depunerii documentelor: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: 
FERARU Maria, 0(22) 823808. 079717577
 
E-mail: maria.feraru@mc.gov.md

 
Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Ministerul Culturii, iar cele ce țin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanții la concurs.
 
Informația despre data și ora probei scrise și a interviului va fi plasată la panoul informațional, pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, precum și va fi adusă la cunoștința fiecărui candidat la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.

Sursa: https://mc.gov.md/ro/content/cu-privire-la-anuntarea-concursului-pentru-functia-publica-vacanta-0